Skip to content

1. Το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας θα διοργανώσουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 ένα εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) με τίτλο: «Μικροβιολογία του Νερού».

2. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Η Νανοτεχνολογία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Στην διεύθυνση http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=42  μπορείτε να βρείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Πιο κάτω θα βρείτε την εγκύκλιο που περιγράφει ότι υπάρχουν 2 λάπτοπ σε κάθε σχολείο που πρέπει να χρεωθούν σε βιολόγους. Διεκδικήστε τα!

http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme5213a.pdf

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προωθούμε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ) του Πανεπιστημίου Πατρών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής: 22 Σεπτεμβρίου 2014.
Κατεβάστε την αίτηση και την αφίσα.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.pez.upatras.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 πρόκειται να λειτουργήσουν αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», για το οποίο επίκειται η δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α. Βιοπληροφορική
Β. Ιατρική Πληροφορική
Γ. Νευροπληροφορική
1. Κατηγορίες πτυχιούχων:Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου ή Διπλώματός τους μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
2. Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).
3.  Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
4.  Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος    Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση έντυπη (επισυνάπτεται, επίσης χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους ιστότοπους του προγράμματος pez.upatras.gr και του Τμήματος Ιατρικής med.upatras.gr).
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων). γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
  • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
  • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ’ όσον υπάρχουν).
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 22 Σεπτεμβρίου 2014, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).
5. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
Α) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).
Β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Γ)   Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.
Δ)  Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
Ε)  Συστατικές επιστολές.
ΣΤ) Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις  02.10.14 και  03.10.14.
Ζ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή με ειδική εξέταση.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στα πλαίσια του αναμορφωμένου ΔΠΜΣ στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» που πρόκειται να λειτουργήσει από το έτος 2014-2015 και του οποίου επίκειται η δημοσίευση σε ΦΕΚ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών 26500 Ρίο Αχαΐας
Τηλ.: 2610-969114 Fax: 2610 996103,
rapti@med.upatras.gr (κ. Ράπτη Βάλλη)
Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.pez.upatras.gr
Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση σας:

1. Ανακοίνωση για θέση Βιολόγου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (εδώ) και

2. Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Επιστημονικού Υπευθύνου της Ευρωπαϊκής Υποδομής ERINHA Hervé Raoulγια εκπαίδευση και στελέχωση της Ευρωπαϊκής Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας  (European Mobile Laboratory -EMLab) που δραστηριοποιείται στην διάγνωση της νόσου Ebola στη Γουϊνέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους στην διεύθυνση της υποδομής ERINHA και κατόπιν επιλογής θα εκπαιδευτούν συγκεκριμένα στη διάγνωση Ebola και στις συνθήκες εργασίας της κινητής Μονάδας. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας  στη Γουϊνέα μπορούν να βρεθούν στο αντίστοιχο σύνδεσμο (http://www.emlab.eu/news-events.html).